De privacy verklaring is van toepassing op de diensten van Praktijk Innerlijke Kracht en de website www.innerlijkekracht.nl en www.praktijkinnerlijkekracht.com.

Het verklaart welke persoonsgegevens verwerkt kunnen worden, voor welke doeleinden en welke maatregelen zijn getroffen om aan de verwerking te voldoen, volgens de eisen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVP).


Persoonlijke gegevens.

Voor de behandeling van cliënten kan het noodzakelijk zijn dat bepaalde cliënt gegevens worden vastgelegd. 

Praktijk Innerlijke Kracht maakt daarvoor gebruik van Anamnese formulieren om specifieke persoonsgegevens te noteren en antwoorden met betrekking tot vragen over uw gesteldheid.


Doeleinden gegevensverwerking:

Praktijk Innerlijke Kracht kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u vrijwillig gebruik maakt van de aangeboden diensten of dat u deze bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt. 

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

– uw voor- en achternaam

– telefoonnummer

– emailadres

– bepaalde gezondheidsgegevens

– adresgegevens.


Dit, bedoeld om contact met u op te nemen of te houden in het kader van het uitvoeren van de dienstverlening. Bij eventuele facturatie zijn adresgegevens van toepassing om aan de wettelijk verplichte factuureisen te voldoen.


Om de dienstverlening zo veilig, verantwoord en vertrouwd mogelijk uit te voeren binnen de kaders van de vakgebieden van Praktijk Innerlijke Kracht volgt eerst een intake, waarbij een papieren formulier wordt ingevuld. De vragen op het formulier zijn puur en alleen bedoeld om voor een massage inzage te krijgen in uw algemene gezondheidstoestand en of er sprake is van algehele of relatieve (plaatselijke) contra-indicaties.
Persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld of om aan de wettelijke administratiebewaarplicht te voldoen.


Opslag persoonlijke gegevens:

Uw persoonsgegevens en persoonlijke (medische) gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Uw persoonsgegevens en persoonlijke (medische) gegevens worden genoteerd op een intake formulier (anamnese formulier) die u voor akkoord ondertekend. Het intakeformulier is alleen door mij inzichtelijk, wordt niet gedigitaliseerd en is voldoende veilig opgeborgen.

Uw persoonsgegevens en persoonlijke (medische) gegevens worden nooit in een computer of ander opslagmedium opgeslagen.

Uw afspraken worden bewaard in een analoge/digitale agenda onder vermelding van uw voor- en/of achternaam.

Uw telefoonnummer wordt in een mobiele telefoon opgeslagen, als u hiervoor toestemming heeft gegeven en afspraken wilt maken via de moderne veelgebruikte whats-app en Messenger en sms berichten. Hiervoor is het namelijk nodig dat uw naam en nummer is opgeslagen in een mobiele telefoon zodat u als persoon wordt herkend als ik een bericht van u ontvang of u een bericht wil sturen.

Op de mobiele telefoon worden nooit adressen of andere persoonsgegevens opgeslagen, uitsluitend uw naam en telefoonnummer.

Uw e-mailadres toont alleen uw naam, hier worden nooit uw adres of andere persoonsgegevens bij opgeslagen. 


Uw rechten:

Zonder toestemming van u is inzage van de gegevens aan derden niet toegestaan of het moet zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen en op verzoek zal Praktijk Innerlijke Kracht dat zo spoedig mogelijk doen, mits het niet in strijd is met wettelijke administratieve verplichtingen. Het kan zijn dat Praktijk Innerlijke Kracht daardoor bepaalde dienstverlening naar u niet meer kan uitvoeren.

Website:

Alleen het aantal bezoekers en hoe bezoekers terecht komen op de website wordt bijgehouden. Praktijk Innerlijke Kracht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website en is “compliant with EU regulations on online tracking”.
Op de website staan links naar andere websites, waar Praktijk Innerlijke Kracht geen verantwoordelijkheid voor draagt met betrekking tot de omgang met uw gegevens door die partijen als u gebruikt maakt van hun diensten.

Veiligheid:

Praktijk Innerlijke Kracht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en passende maatregelen zijn genomen om misbruik en onbevoegde toegang tegen te gaan.
Met het accountant- en belastingadviseurskantoor, die bepaalde gegevens van u verwerken in mijn opdracht voor mijn administratieve verplichtingen, sluit ik een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken.